- Wstęp (dane teleadresowe)
Zasady korzystania ze Sklepu

- Składanie zamówień
- Ceny, płatności, dostawa Towaru

- Koszty i forma dostawy

- Przesyłki zagraniczne

Odstąpienie od Umowy
Reklamacje

Sprzedaż hurtowa
- Wystawianie faktur

Polityka Prywatności

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
(Regulamin został przygotowany i zweryfikowany przez firmę prawniczą)  


§ 1
Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://www.greenharmony.pl/ prowadzonego przez Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP 676-117-49-75, REGON 356588233, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:
HARMONICA
Staniątki 58, 32-005 Niepołomice

e-mail: sklep@greenharmony.pl
telefony (poniedz., środa, piątek, 8-16; wtorek, 8-14): 
12/ 251 42 58 (sprawy związane z przesyłkami, zwroty towarów)
730 811 715 (informacje na temat produktów i ich zastosowania) 

§ 2
Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.greenharmony.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7) Strona – Usługodawca lub Klient;

8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP 676-117-49-75, REGON 356588233, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;

12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Obowiązki Stron

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Zamówienia

WAŻNE - NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ:
- telefonicznie
- poprzez e-mail
- nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej
Prosimy składać zamówienia tylko poprzez stronę internetową www.greenharmony.pl
 

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.greenharmony.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.greenharmony.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  e) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktów, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; 
  f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  g) wybrać formę płatności;
  h) kliknąć przycisk „Potwierdzam z obowiązakiem zapłaty”.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firma HARMONICA oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Firma HARMONICA niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość/ci e-mail będącą/ymi potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą/ymi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje o płatności (w przypadku zamówień w opcji PRZEDPŁATY – również numer konta do wpłaty).
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 8. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości, aż do momentu jego wysłania, co nie uchybia uprawnieniom do zwrotu Towaru zgodnie z § 6 Regulaminu.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma HARMONICA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Firmę HARMONICA i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 10. Do każdego zamówienia, tylko na życzenie Klienta (automatycznie wystawiany jest bowiem paragon), może zostać wysłana faktura. Aby otrzymać fakturę wraz z przesyłką należy zaznaczyć to w polu o nazwie "Chcę fakturę VAT", znajdującym się w formularzu zamówieniowym (Koszyku), a następnie wpisać dane do faktury w miejscu do tego przeznaczonym.
  Jeśli Klient zażyczy sobie fakturę PO WYSŁANIU zamówienia - zostanie ona przesłana w formie elektronicznej (zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004r. wraz z późniejszymi zmianami, wystawiony rachunek/faktura jest ważny bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego). 
  Faktury dla osób fizycznych wystawiane PO wysłaniu zamówienia (na życzenie Klienta), wymagają przesłania zwrotnego paragonu, który Klient otrzymał wraz z przesyłką.
  Nie dotyczy to jednak firm - z dniem 01.02.2020 wprowadzony został przepis, który uniemożliwia nam wystawienie faktury dla firmy do wcześniej wystawionego paragonu, dlatego osoba dokonująca zakupu jeszcze na etapie PRZED wystawieniem paragonu fiskalnego musi zgłosić, że na dokonywany zakup chce otrzymać fakturę (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 1520).

   

§ 5
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
     a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
     b) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki TYLKO DLA STAŁYCH KLIENTÓW (który dokonali minimu 5 zakupów i otrzymali status Stałego Klienta);
     c) Płatności elektroniczne - zapłata realizowana przez PayU, w czasie rzeczywistym - zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
  NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZA REALIZACJĘ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ PAYU POBIERA PROWIZJĘ (jej wysokość jest zaznaczona w koszyku). Do Klienta należy więc wybór, czy korzysta z tej opcji.

 4. DOPISKA - jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, możesz zrobić DODATKOWE zamówienie, o tytule DOPISKA (opcja widoczna w koszyku w trakcie wyboru PŁATNOŚCI - tylko dla Klientów zarejestrowanych/posiadających konto w Sklepie). Wówczas system nie naliczy Ci kosztów dostawy (dostawa 0zł).

 5. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 7 dniach od próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty. 
  W przypadku nie dotrzymania warunków umowy kupno-sprzedaż przez Kupującego (nie odebranie pobrania) -  Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, jednocześnie wzywając Kupującego do pokrycia szkód wynikłych z nie dotrzymania warunków umowy (podwójny koszt nie odebranej wysyłki pobraniowej). 


  WAŻNE! W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, jego kolejne zamówienia nie będą realizowane aż do czasu uregulowania zaległych zobowiązań.

 6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. albo przesyłką kurierską.

 7. Koszty dostawy są wskazywane w koszyku w czasie składania Zamówienia oraz są zróżnicowane dla różnych sposobów płatności. Dla stałych Klientów obowiązuje niższa opłata w przypadku płatności za pobraniem (status Stałego Klienta uzyskuje się dokonując co najmniej 10 zakupów w Sklepie).

 8. Sklep nadaje przesyłki w następujące dni robocze (za wyjątkiem świąt i przerw urlopowych/technicznych, których terminy podane są na stronie głównej sklepu): poniedziałki, środy, piątki.
  W związku z tym REALNY czas dostarczenia przesyłek wynosi zazwyczaj:     
        1) 2 - 4 dni roboczych, w zależności od dostępności Towaru (cały asortyment sklepu, poza wymienionymi poniżej Towarami)    
        2) 7 - 30 dni roboczych w przypadku Towarów wykonywanych na zamówienie. Wysyłka następuje po wyprodukowaniu zamawianej rzeczy;
        3) przesyłki zagraniczne: 5-21 dni roboczych, w zależności od kraju.      

  ODBIÓR PRZESYŁKI
 9. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
        1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
        2) niekompletności przesyłki,
        3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
  Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

 10. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

  UWAGA! Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie wykonają Państwo wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta.

 11. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

 12. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 13. WAŻNE! 
  Czas przetrzymywania przesyłki w urzędzie pocztowym Klienta to TYLKO 7 DNI!
  Przesyłki Pocztex Kurier 48 są traktowane inaczej niż standardowe przesyłki (które oczekują na odbiór 14 dni). Dlatego też, aby uniknąć zwrotu przesyłki do Sklepu (a tym samym uniknąć kosztów podwójnej dostawy), należy przesyłkę odebrać w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mail o wysłaniu zamówienia. Sklep Green Harmony nie ma wpływu na czas oczekiwania przesyłek w urzędzie pocztowym.

 14. WAŻNE!
  Do zamówień powyżej 5 szt produktów, wraz z paragonem (lub fakturą) dołączana jest szczegółowa specyfikacja zamówienia, na której widnieją wszystkie zamówione produkty, wraz z oznaczeniami ich zapakowania i pieczątkami pakujących osób.
  Dokument ten niezbędny jest w przypadku zgłaszania braku towaru w dostawie. Na jego podstawie możemy zweryfikować takie zgłoszenie i sprawdzić poprawność pakowania. Prosimy zachować ten dokument, aby możliwa była weryfikacja dostawy.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni dotyczy wyłącznie Konsumentów (osoby fizyczne). Zgodnie z definicja Konsumenta zamieszczoną w art. 221 kodeksu cywilnego, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, nie mogą zatem skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

  Obowiązki Konsumenta 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar, Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 7. Wraz z odsyłanym towarem zalecane jest przedstawienie i/lub przesłanie dowodu zakupu (specyfikacji, paragonu, faktury itp).
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towar.

  Obowiązki Sprzedawcy
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (do wysokości najtańszej z oferowanych przez siebie opcji przesyłki), przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przesyłki.
 13. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. 

  Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów:
     1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy sprzedaży rzeczy na specjalne zamówienie konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb);
     3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni dotyczy wyłącznie Konsumentów (osoby fizyczne). Zgodnie z definicja Konsumenta zamieszczoną w art. 221 kodeksu cywilnego, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, nie mogą zatem skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna).

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy: sklep@greenharmony.pl
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu (lub specyfikacji) Towaru. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
    1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
    2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Sprzedawca - do wysokości najtańszej z oferowanych przez siebie opcji przesyłki.
 8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 10. Reklamacji nie podlega:
  • biżuteria i inne produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176) (np produkty z wyprzedaży)
  • biżuteria i inne produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe po zakupie (wgniecenia, otarcia, deformacje, pęknięcia)
  • biżuteria i inne produkty odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację; produkt nie kompletny, na przykład brak elementów konstrukcji, zestawu itp
  • wyrób noszący znamiona naprawy, przeróbki lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby
  • biżuteria srebrna, złocona i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.


WAŻNE!
Do zamówień powyżej 5 szt produktów, wraz z paragonem (lub fakturą) dołączana jest szczegółowa specyfikacja zamówienia, na której widnieją wszystkie zamówione produkty, wraz z oznaczeniami ich zapakowania i pieczątkami pakujących osób.
Dokument ten niezbędny jest w przypadku zgłaszania braku towaru w dostawie. Na jego podstawie możemy zweryfikować takie zgłoszenie i sprawdzić poprawność pakowania. Prosimy zachować ten dokument, aby możliwa była weryfikacja dostawy.
 
Prosimy o przesyłanie zwrotów najtańszą przesyłką POCZTOWĄ (poleconą, ekonomiczną).

§ 8
Pozostałe prawa i obowiązki 

 1. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
 3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 5. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 9
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
      1) przedstawienie oferty Sklepu,
      2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
      3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
      4) możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
      1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
      2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
      3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
      4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
      5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10
Rozstrzyganie sporów

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
  oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 113, poz. 1214).
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  d) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Dane osobowe i prywatność

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Cel przetwarzania danych - w zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
         - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
         - Realizacja zamówień
         - Marketing bezpośredni, np newsletter
 3. Administratorem danych jest Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP NIP 676-117-49-75, REGON 356588233. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zakupów produktów i usług za pośrednictwem strony www.greenharmony.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych dokonanie zakupów nie będzie możliwe. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Klienta wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu www.greenharmony.plsą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
  Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
  Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności znajdują się w dziale: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 12
Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
   

§ 13
Sprzedaż hurtowa

 1. Dla firm, sklepów, terapeutów - oferujemy sprzedaż wybranych Towarow w cenach hurtowych (wybranych, ponieważ oferta hurtowa dotyczy tylko kilku rodzajów artykułów, w tym kilku rodzajów orgonitów).
 2. W celu otrzymania cennika hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, podając dane swojej firmy i cel zakupów hurtowych: do dalszej odsprzedaży (sklepy), dla terapeutów (jako uzupełnienie terapii klienta, szczególnie dotyczy to orgonitów) itp. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle aktualny cennik hurtowy.
 3. E-mail kontaktowy: sklep@greenharmony.pl
 4. Minimalna kwota zamówienia hurtowego dla firm to 800 zł brutto.

______________________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Data: .................................................................................

Adresat: 
HARMONICA
Staniątki 58
32-005 Niepołomice

sklep@greenharmony.pl
tel.: 730 811 715


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Data odbioru Towaru: ................................................................

NUMER ZAMÓWIENIA: ...............................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ................................................................................................

Adres konsumenta: .............................................................................................................

E-mail: .............................................

Telefon kontaktowy: ............................................................

 

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr:

...........................................................................................................................................

należące do: ........................................................................................................................

 

Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


……………………………………………………

______________________________________________________________________ 

Ważne! Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie i mailowo.

Uwaga: w każdym zamówieniu należy podać nr telefonu kontaktowego, ponieważ w niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania potwierdzenia zamówienia, przekazania ważnej wiadomości lub ustalenia innych dodatkowych informacji niezbędnych w celu realizacji zamówienia.

Kategorie