Postanowienia ogólne

Zasady korzystania ze Sklepu
Procedura sprzedaży
Dostawa
Ceny i metody płatności
Odstąpienie od Umowy
Reklamacje
Ochrona danych osobowych
Sprzedaż hurtowa
Przesyłki zagraniczne


Regulamin Sklepu Internetowego – greenharmony.pl
Regulamin przygotowany i zweryfikowany przez firmę prawniczą APM Poniatowska-Maj, z siedzibą w Gdańsku
Certyfikat: https://solidnyregulamin.pl/fb335be4396b34e6d27e1f46c74f7b42/certyfikat-solidnyregulamin.php?type=0  § 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego greenharmony.pl. Sklep prowadzi Izabela Paletko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Izabela Paletko HARMONICA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP 6761174975, REGON 356588233, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1.      adres poczty elektronicznej: sklep@greenharmony.pl;
 2.      pod numerem telefonu: +48 12 251 42 58, +48 730 811 715.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej greenharmony.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 5. Konto (Konto Klienta) – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 6.      Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Rejestracja – jednorazowa dowolna I bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta klienta, dokonana z wykorzystywaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 9. Sklep Internetowy (dalej także jako “Sklep”) - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.greenharmony.pl, za pośrednictwem którego Klient moze składać Zamówienia, a takze korzystać z pozostałych Usług Sklepu
 10. Stały klient – osoba fizyczna, która dokonała minimum 5 zakupów i otrzymała status Stałego klienta;
 11. Strona – Usługodawca lub Klient;
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Usługodawca (także „Sprzedawca”) - Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP 676-117-49-75, REGON 356588233, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c)     przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  - korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  - korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  - korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  - korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 4
Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. W przypadku Towarów, które nie są dostępne w magazynie Sprzedawcy, Klient ma możliwość otrzymania powiadomienia, gdy Towar będzie już dostępny, za pośrednictwem Usługi ,,Powiadom mnie kiedy będzie dostępny’’. Świadczenie Usługi jest możliwe poprzez wskazanie adresu e-mail, na który wysłane ma zostać powiadomienie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zaznaczeniu opcji powiadomienia o dostępności Towaru, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą kliknięcia przycisku ,,Powiadom mnie kiedy będzie dostępny’’.
 4. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego ma możliwość dodania Towarów do listy życzeń. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do listy życzeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy życzeń bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta. 
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. WAŻNE - NIE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIEŃ:
   - telefonicznie

   - poprzez e-mail
  - nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej
 1. Zamówienia prosimy składać tylko poprzez stronę internetową www.greenharmony.pl
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie HARMONICA oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Firma HARMONICA niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość/ci e-mail będącą/ymi potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą/ymi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje o płatności (w tym: numer konta do wpłaty).
 8. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 10. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości, aż do momenu jego wysłania, co nie uchybia uprawnieniom do zwrotu Towaru zgodnie z pkt.VIII Regulaminu.
 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Firma HARMONICA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Firmę HARMONICA i firmę doręczającą przedmiot zamówienia należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.
 12. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu prezentuje informacje o usługach, polegających m.in. na przeprowadzaniu szkoleń, kursów i ceremonii o różnej tematyce, które świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W celu uzyskania informacji o możliwości zamówienia wskazanych usług, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Zamówienie i świadczenie usług, o których mowa w niniejszym punkcie nie jest częścią Sklepu Internetowego. Zakres tych usług i wszelkie kwestie z nimi związane ustalane są indywidualnie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
 15.  W celu łożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.greenharmony.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  e) w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktów, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru; 
  f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  g) wybrać formę płatności;
  h) kliknąć przycisk „Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”.
 16. Do każdego zamówienia, tylko na życzenie Klienta (automatycznie wystawiany jest bowiem paragon), może zostać wysłana faktura. Aby otrzymać fakturę wraz z przesyłką należy zaznaczyć to w polu o nazwie "Chcę fakturę VAT", znajdującym się w formularzu zamówieniowym (Koszyku), a następnie wpisać dane do faktury w miejscu do tego przeznaczonym.
  Jeśli Klient zażyczy sobie fakturę PO WYSŁANIU zamówienia - zostanie ona przesłana w formie elektronicznej (zgodnie z rozdziałem 4 paragraf 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004r. wraz z późniejszymi zmianami, wystawiony rachunek/faktura jest ważny bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego).
  Faktury dla osób fizycznych wystawiane PO wysłaniu zamówienia (na życzenie Klienta), wymagają przesłania zwrotnego paragonu, który Klient otrzymał wraz z przesyłką.
  Nie dotyczy to jednak firm - z dniem 01.02.2020 wprowadzony został przepis, który uniemożliwia nam wystawienie faktury dla firmy do wcześniej wystawionego paragonu, dlatego osoba dokonująca zakupu jeszcze na etapie PRZED wystawieniem paragonu fiskalnego musi zgłosić, że na dokonywany zakup chce otrzymać fakturę (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. Poz. 1520).

§ 6
Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 10.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Sklep nadaje przesyłki w następujące dni robocze (za wyjątkiem świąt i przerw urlopowych/technicznych, których terminy podane są na stronie głównej sklepu): wtorki i czwartki.
  W związku z tym REALNY czas dostarczenia przesyłek wynosi zazwyczaj:
  a) 2 - 4 dni roboczych, w zależności od dostępności Towaru (cały asortyment sklepu, poza wymienionymi poniżej Towarami)
  b) 7 - 30 dni roboczych w przypadku Towarów wykonywanych na zamówienie. Wysyłka następuje po wyprodukowaniu zamawianej rzeczy;
  c) przesyłki zagraniczne: 5-21 dni roboczych, w zależności od kraju.

  ODBIÓR PRZESYŁKI
 8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
  a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  b) niekompletności przesyłki,
  c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
  UWAGA! Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli nie wykonają Państwo wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tę okoliczność w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta.
 9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta..
 11. WAŻNE!
  Do zamówień powyżej 5 szt produktów wraz z paragonem (lub fakturą) dołączana jest szczegółowa specyfikacja zamówienia, na której widnieją wszystkie zamówione produkty, wraz z oznaczeniami ich zapakowania i pieczątkami pakujących osób.
  Dokument ten niezbędny jest w przypadku zgłaszania braku towaru w dostawie. Na jego podstawie możemy zweryfikować takie zgłoszenie i sprawdzić poprawność pakowania. Prosimy zachować ten dokument, aby możliwa była weryfikacja dostawy.
 12. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 13. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 14. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. albo przesyłką kurierską.

§ 7
Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Sklep umożliwia następujące metody płatności:
  - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia
  .
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 5. DOPISKA - jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, możesz zrobić DODATKOWE zamówienie o tytule DOPISKA (opcja widoczna w koszyku w trakcie wyboru PŁATNOŚCI - tylko dla Klientów zarejestrowanych/posiadających konto w Sklepie). Wówczas system nie naliczy Ci kosztów dostawy (dostawa 0 zł).

§ 8
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  b) Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j) Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni dotyczy wyłącznie Konsumentów (osoby fizyczne). Zgodnie z definicja Konsumenta zamieszczoną w art. 221 kodeksu cywilnego, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby fizyczne, które są przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, nie mogą zatem skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 9
Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad i odpowiada za wady Towaru
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32 - 005 Niepołomice, na adres poczty elektronicznej: sklep@greenharmony.pl, numer telefonu +48 12 251 42 58, +48 730 811 715. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. (komentarz prawniczki z Gdańska:  W formularzu nie udzieliła Pani odpowiedzi na pytanie: ,,Czy wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców’’. Z uwagi na to, iż wyłączenie odpowiedzialności jest dla Pani korzystne, zamieściłam zapis, który wyłącza rękojmie. Jeżeli jednak nie chce Pani jej wyłączyć, proszę o informację. Wtedy dodam stosowne zapisy. )???
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy: sklep@greenharmony.pl
  W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu (lub specyfikacji) Towaru. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
    1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
    2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Sprzedawca - do wysokości najtańszej z oferowanych przez siebie opcji przesyłki.
 11. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 12. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 13. Reklamacji nie podlega:
  • biżuteria i inne produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział (art.7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176) (np produkty z wyprzedaży)
  • biżuteria i inne produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne powstałe po zakupie (wgniecenia, otarcia, deformacje, pęknięcia)
  • biżuteria i inne produkty odbarwione oraz uszkodzone poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację; produkt nie kompletny, na przykład brak elementów konstrukcji, zestawu itp
  • wyrób noszący znamiona naprawy, przeróbki lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby
  • biżuteria srebrna, złocona i miedziowana, która podlega naturalnemu ścieraniu.

§ 10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, na adres poczty elektronicznej: sklep@greenharmony.pl, numer telefonu +48 12 251 42 58, +48 730 811 715.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 11
Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
      1) przedstawienie oferty Sklepu,
      2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

      3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
      4) możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
      1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
      2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
      3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
      4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
      5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 14
Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką Prywatności.
 2. Cel przetwarzania danych - w zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
  - Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
  - Realizacja zamówień
  - Marketing bezpośredni, np. newsletter
 3. Administratorem danych jest Izabela Paletko HARMONICA, Staniątki 58, 32-005 Niepołomice, NIP NIP 676-117-49-75, REGON 356588233. Dane przetwarzane są zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zakupów produktów i usług za pośrednictwem strony www.greenharmony.pl. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych dokonanie zakupów nie będzie możliwe. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
 5. Wszelkie dane osobowe, które Klienta wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu www.greenharmony.plsą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 6. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 8. Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i prywatności znajdują się w dziale: POLITYKA PRYWATNOŚCI.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

§ 16
Sprzedaż hurtowa

 1. Dla firm, sklepów, terapeutów - oferujemy sprzedaż wybranych Towarów w cenach hurtowych (wybranych, ponieważ oferta hurtowa dotyczy tylko kilku rodzajów artykułów, w tym kilku rodzajów orgonitów).
 2. W celu otrzymania cennika hurtowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, podając dane swojej firmy i cel zakupów hurtowych: do dalszej odsprzedaży (sklepy), dla terapeutów (jako uzupełnienie terapii klienta, szczególnie dotyczy to orgonitów) itp. W odpowiedzi Sprzedawca wyśle aktualny cennik hurtowy.
 3. E-mail kontaktowy: harmonica.centrum@wp.pl
 4. Minimalna kwota zamówienia hurtowego dla firm to 800 zł brutto.

§ 17
Przesyłki zagraniczne

 1. Przesyłki zagraniczne wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskij i/lub Poczty Polskiej.
  Nadajemy paczki tylko do wybranych krajów, dostępnych w liście poniżej. 

 2. Czas dostawy - Sklep wysyła zamówienie około 2 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie, lecz całkowity czas dostarczenia zależy od działania firm przewozowych.

 3. Ceny - wszystkie paczki zagraniczne są wysyłane jako UBEZPIECZONE (zadeklarowana wartość) oraz PRIORYTETOWE.
  Cena zależna od wagi, wartości ubezpieczenia oraz od Państwa. Podstawowe koszty dostawy (standardowo dotyczy to przesyłek do 3 kg) pojawiają się w podsumowaniu zamówienia (koszyku). 
  Jeśli przesyłka przekracza wagę 3 kg, zostanie przesłana odrębna wiadomość e-mail, z informacjami o ewentualnej dopłacie.

 4. Co wysyłamy - przesyłka zagraniczna może zawierać dowolne produkty z całego asortymemtu naszego Sklepu, łącznie z Chembusterm MINI. Jedyne produkty jakich nie wysyłamy za granicę to Chembustery duże (Standard CAŁOŚĆ, Owoc Życia).

 5. Koszty dostawy - PRZESYŁKI ZAGRANICZNE (czas dostawy ok. 3-10 dni):

       Austria (do 3 kg) - 63,00 zł / kurier GLS
       Belgia (do 3 kg) - 71,00 zł / kurier GLS
       Czechy (do 3 kg) - 55,00 zł / kurier GLS
       Dania (Denmark) (do 3 kg) - 70,00 zł / kurier GLS
       Finlandia (do 3 kg) - 122,00 zł / kurier GLS
       Francja (do 3 kg) - 85,00 zł / kurier GLS
       Grecja (do 3 kg) - 147,00 zł / kurier UPS
       Hiszpania (do 3 kg) - 106,00 zł / kurier DPD
       Holandia (Netherlands) (do 3 kg) - 66,00 zł / kurier GLS
       Irlandia (do 3 kg) - 106,00 zł / kurier DPD
       Irlandia Północna (do 3 kg) - 82,00 zł / kurier DPD
       Kanada (do 3 kg) - 356,00 zł / kurier UPS
       Litwa (do 3 kg) - 65,00 zł / kurier DPD
       Niemcy (Germany) (do 3 kg) - 61,00 zł / kurier GLS
       Norwegia (do 3 kg) - 346,00 zł / kurier UPS 
       Portugalia (do 3 kg) - 102,00 zł / kurier DPD
       Stany Zjednoczone Ameryki (USA) (do 3 kg; ubezpieczenie tylko do wartości 200 zł) - 135,00 zł / POCZTA
       Szwecja (do 3 kg) - 116,00 zł / kurier GLS
       Słowacja (do 3 kg; ubezpieczenie tylko do wartości 200 zł) - 48,00 zł / POCZTA
       Węgry (do 3 kg) - 67,00 zł / kurier GLS
      Włochy (do 3 kg) - 89,00 zł / kurier GLS

  Poprzez stronę sklepu realizujemy przesyłki zagraniczne TYLKO do państw ujętych w powyższej liście. 

__________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Data: .................................................................................

Adresat: 
HARMONICA
Staniątki 58
32-005 Niepołomice

sklep@greenharmony.pl
tel.: 730 811 715


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Data odbioru Towaru: ................................................................

NUMER ZAMÓWIENIA: ...............................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ................................................................................................

Adres konsumenta: .............................................................................................................

E-mail: .............................................

Telefon kontaktowy: ............................................................

 

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr:

...........................................................................................................................................

należące do: ........................................................................................................................

 

Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


……………………………………………………

Kategorie